Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”; “Thực hành tốt nhà thuốc”; “Đủ điều kiện kinh doanh thuốc” đợt 2 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”; “Thực hành tốt nhà thuốc”; “Đủ điều kiện kinh doanh thuốc” đợt 2 năm 2014

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ  về việc sửa đổi một số Điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của  Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

 Căn cứ Thông tư số 46/2011/TT-BYT  ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”;

          Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

          Theo đề nghị của Trưởng đoàn thẩm định cấp: Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Sở Y tế Lạng Sơn tại Tờ trình số 51/TTr-ĐTĐ ngày 10/4/2014 về việc cấp, gia hạn Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”; “Thực hành tốt nhà thuốc”; “Đủ điều kiện kinh doanh thuốc” đợt 2 năm 2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

         

Điều 1.

1. Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” cho 01 Doanh nghiệp kinh doanh thuốc;

 

2. Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” cho 07 cơ sở bán lẻ thuốc;

3. Cấp Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh thuốc” cho 11 cơ sở có tên trong danh sách theo loại hình đăng ký.

 (Danh sách kèm theo Quyết định tại Phụ lục). 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược ngoài công lập, thành viên Đoàn thẩm định cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế Lạng Sơn và các cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nguồn:soyt.langson.gov.vn Sao chép liên kết