Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Em đang học định hướng cơ xương khớp 9 tháng và đã có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền thì em có được cấp bổ sung không ạ?
Nội dung:
Liệu em được cấp bổ sung phạm vi hành nghề cơ xương khớp khi làm việc tại địa phương không ạ?
Người gửi: Nguyễn Hương Giang
Địa chỉ: Hồ Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Hữu Lũng - Xã Hồ Sơn
Trả lời:
 • Trường hợp của công dân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “b) Đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề;”

  Tại khoản 5 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định như sau:

  “5. Trường hợp người hành nghề có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản nếu muốn điều chỉnh phạm vi hành nghề theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời điểm bắt đầu đào tạo sau ngày được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề;

  b) Phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa đã được đào tạo ghi trên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản để làm căn cứ điều chỉnh giấy phép hành nghề. Tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng.”

  Tại câu hỏi của công dân không cung cấp thông tin đầy đủ tên Chứng chỉ định hướng cơ xương khớp, thời điểm bắt đầu đào tạo và thời điểm có chứng chỉ hành nghề. Do đó, Sở Y tế không đủ thông tin để xác định công dân có đủ điều kiện để điều chỉnh Giấy phép hành nghề hay không.

  Sở Y tế đề nghị công dân tìm hiểu thêm các quy định về Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế, số điện thoại: 02053.815.962.

                                                                                                                                        --Sở Y tế--

  09/05/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi