Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Chế độ đối với cộng tác viên dân số
Nội dung:
Tôi được biết ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ban hành Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại Khoản 2 Điều 2 Chính sách bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số có nói rõ "Cộng tác viên dân số tại địa bàn không có nhân viên y tế thôn, bản: mức bồi dưỡng 450.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên". Gia đình tôi có người làm Cộng tác viên dân số nhưng kiêm nhiệm thêm công việc khác của khối phố. Vậy cho tôi hỏi người thân của tôi có được hưởng Chính sách bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn không?
Người gửi: Hiền Thu
Địa chỉ: thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Phường Chi Lăng
Trả lời:
  • Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh  quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực từ ngày 20/12/2021. Tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số như sau: Cộng tác viên dân số tại địa bàn không có nhân viên y tế thôn, bản: mức bồi dưỡng 450.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên; Cộng tác viên dân số tại địa bàn có nhân viên y tế thôn bản: mức bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên.

      Công tác viên dân số là người tình nguyện làm công tác dân số và được hưởng chính sách bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Với câu hỏi trên, nếu Cộng tác viên dân số kiêm nhiệm thêm công việc khác của khối phố chưa được hưởng chính sách bồi dưỡng của Cộng tác viên dân số, Sở Y tế sẽ phối hợp với UBND thành phố rà soát, thống nhất chỉ đạo thực hiện việc chi trả chính sách bồi dưỡng cho Cộng tác viên dân số đảm bảo theo quy định.

    Phòng TCCB-Sở Y tế

    26/12/2023  |  Sở Y tế đã phản hồi