Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

s
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

oo
QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2014

QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2014

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập