Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BYT ngày 21/3/2014 của Bộ Y tế về triển khai  thực hiện Thông tư số 07/2013/TT- BYT của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư Quy tắc ứng xử).

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

                 Tổ chức triển khai Thông tư Quy tắc ứng xử nhằm thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về Quy tắc ứng xử và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức y tế); góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với ngành Y tế và xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển.

2.Yêu cầu:

-       100% công chức, viên chức y tế các đơn vị được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy tắc ứng xử về những việc công chức, viên chức y tế được làm và những việc không được làm.

-       100% các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tổ chức theo quy định tại Thông tư Quy tắc ứng xử.

-       Việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ

1.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử cho toàn thể công chức, viên chức y tế làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc; trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo sở, Ban chỉ đạo các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế về nội dung cơ bản của Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế và Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư.

3. Phát động phong trào thi đua, ký cam kết tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong toàn ngành Y tế.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Thông tư Quy ứng xử ngành Y tế.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử

1.1. Sở Y tế  thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử với thành phần là Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện Quy tắc ứng xử.

1.2. Các đơn vị trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của đơn vị bao gồm các thành viên là Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, Lãnh đạo một số phòng, khoa, ban và tương đương. Ban Chỉ đạo thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử của đơn vị có nhiệm vụ triển khai kế hoạch chi tiết theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Việc thành lập các Ban Chỉ đạo từ Sở đến các đơn vị  phải được thực hiện xong trong Quý 11/2014.

2.Truyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử cho toàn thể cán bộ, viên chức trong các đơn vị trực thuộc.

Nội dung:

-         Toàn bộ nội dung của Thông tư Quy tắc ứng xử số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế.

-          Kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử; thảo luận các biện pháp triển khai phù hợp với đặc thù từng loại hình hoạt động trong ngành Y tế.

Hình thức:

-         Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng: Báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, bản tin nội bộ.

 - Các cơ sở y tế trên địa bàn niêm yết công khai những nội dung chính của Quy tắc ứng xử tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

-     Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban.

-     Tổ chức các hội thi về thực hiện Quy tắc ứng xử; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để ca ngợi những tấm gương điển hình tiến tiến trong thực hiện Quy tắc ứng xử; phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp với những nội dung quy định trong Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử từ năm 2104 và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

3. Phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử

-     Sở Y tế  phát động phong trào thi về thực hiện Quy tắc ứng xử, ký cam kết thi đua với Thủ trưởng các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

-     Thủ trưởng các cơ sở y tế trong toàn tỉnh:

+ Phát động thi đua trong toàn đơn vị; vận động cán bộ, viên chức viết bản cam kết nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử;

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm phải có tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử; xây dựng quy chế xử lý vi phạm phù hợp với đặc thù đơn vị;

+ Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử.

Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức đánh giá sơ kết nêu gương những tấm gương tốt, tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử; phê phán những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử và có hình thức xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.

Thời gian phát động, tổng kết phong trào thi đua thực hiện từ Quý 1/2014 và duy trì thường xuyên vào dịp Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 hàng năm.

4. Tổ chức tập huấn

- Sau khi dự tập huấn do Bộ Y tế tổ chức trong quý II/2014, Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Thời gian tổ chức tập huấn từ Quý III/2014 và được duy trì hàng năm

Thủ trưởng các cơ sở y tế tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

Thời gian tổ chức tập huấn từ Quý III/2014 và được duy trì hàng năm.

Nội dung tập huấn:

+ Quán triệt quan điểm chỉ đạo thực hiện;

+ Quán triệt sâu sắc những nội dung của Quy tắc ứng xử;

+ Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cấp;

+ Hướng dẫn các bước triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử trong toàn ngành, đơn vị;

+ Hướng dẫn xây dựng các quy chế thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử.

 Ban Chỉ đạo Sở Y tế thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Kiểm tra định kỳ: Định kỳ 6 tháng, hàng năm.

- Kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị đang là “điểm nóng” cần tập trung khắc phục, quan tâm đến các đơn vị có thư, khiếu kiện của người bệnh, gia đình người bệnh và phản ánh của báo chí, cơ quan, tổ chức, công dân.

- Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra, giám sát lồng ghép trong các buổi làm việc với đơn vị.

- Thanh tra Sở Y tế tổ chức thanh tra tập thể, cá nhân trong ngành y tế vi phạm nghiêm trọng những quy định của Quy tắc ứng xử.

Thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện từ năm 2014 và duy trì thường xuyên.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo

-       Hàng năm Ban Chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

- Sở Y tế tổ chức tổng kết hàng năm, đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo để tiếp tục chỉ đạo trong toàn Ngành. Báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở y tế  phối hợp với các bộ phận, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo của Sở Y tế tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử.

2.Giao Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tuyền truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện Quy tắc ứng xử trong toàn ngành y tế.

3. Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Sở Y tế