Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1931/QĐ-UBND 06-12-2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1542/QĐ-UBND 26-09-2022 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành hính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1171/QĐ-UBND 13-07-2022 Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
849/QĐ-UBND 16-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
25/QĐ-UBND 04-01-2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
2004/QĐ-UBND 08-10-2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1325/QĐ-UBND 05-07-2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
657/QĐ-UBND 20-03-2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1928/QĐ-UBND 02-10-2020 Quyết định về việc thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1121/QĐ-UBND 15-06-2020 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
775/QĐ-UBND 05-05-2020 QĐ v/v phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
2162/QĐ-UBND 08-11-2019 QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1503/QĐ-UBND 08-08-2019 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
802/QĐ-UBND 02-05-2019 QĐ v/v phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1770/QĐ-UBND 13-09-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
408/QĐ-UBND 28-02-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1823/QĐ-UBND 04-10-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Tài chính y tế; Tổ chức cán bộ; Quản lý trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1823/QĐ-UBND 04-10-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Tài chính y tế; Tổ chức cán bộ; Quản lý trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1731/QĐ-UBND 18-09-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, Y tế Dự phòng, Y tế Dự phòng và Môi trường, Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn