Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

THANH TRA LÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HỮU HIỆU, PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu sự kiểm tra, thanh tra thì đó chính là nguyên nhân của bệnh quan liêu, dẫn đến tham ô lãng phí. Người cho rằng: "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới", khi " cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì soi không được".

          Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cũng đã nhấn mạnh việc "định kỳ kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức, kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém và thoái hoá".

          Tuy nhiên, vai trò của công tác thanh tra không chỉ và không phải chủ yếu là phát hiện và xử lý mà quan trọng hơn, thanh tra đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật. Tính phòng ngừa của thanh tra đối với các hành vi vi phạm pháp luật được thể hiện ở những khía cạnh sau:

          Thứ nhất, thanh tra cùng với các phương thức kiểm tra, giám sát luôn luôn là hiện thân của kỷ cương pháp luật. Chỉ riêng sự hiện diện của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát đã là một sự nhắc nhở thường xuyên đối với tất cả các đối tượng chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát rằng: pháp luật phải được tuân thủ. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên hay đột xuất luôn tạo ra một "sức ép" thường trực lên các đối tượng mà nhờ đó nó đã hạn chế sự vi phạm pháp luật.

           Thanh tra không chỉ có chức năng bảo đảm pháp chế, mà còn có chức năng tìm hiểu, giúp đỡ tìm hướng cho các đối tượng thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

          Thứ hai, thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn là cách thức phân tích, mổ xẻ một cách sâu sắc đầy đủ nhất về nguyên nhân, động cơ, mục đích, tính chất mức độ của hành vi vi phạm. Do vậy các giải pháp (các khuyến nghị, kiến nghị, yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra) được đưa ra từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ hướng vào việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật mà nó phát hiện được,  nó còn có tác dụng khắc phục các kẽ hở của chính sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi phạm pháp luật tương tự xảy ra ở một nơi khác hoặc vào một thời điểm khác.

          Thứ ba, thanh tra, kiểm tra, giám sát dù là loại hình nào cũng luôn luôn có tính định hướng và tính xây dựng. Vai trò phòng ngừa của thanh tra, kiểm tra, giám sát được đề cập ở đây là vai trò phòng ngừa mang tính chủ động. Trong rất nhiều trường hợp, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát mà có thể dự báo được một hành vi vi phạm sẽ xảy ra trong tương lai, nếu không có sự chấn chỉnh, không có định hướng lại cho các đối tượng một cách kịp thời.

          Với bản chất dân chủ, Nhà nước của chúng ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; pháp luật là để thể hiện ý chí của nhân dân, cho nên thanh tra góp phần tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và ngăn ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật cũng chính là góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ hội nhập của đất nước ta hiện nay còn gặp không ít khó khăn thách thức.

                                                                                                         Hoàng Tiến - Sở Y tế