Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định số 1474/QĐ-SYT ngày 09/6/2014 của Sở Y tế V/v phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Thành phố

Quyết định số 1474/QĐ-SYT ngày 09/6/2014 của Sở Y tế V/v phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Thành phố