Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường hiện đại hóa hành chính

Nhằm tăng cường đây mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, Sở Y tế Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm hoặc thấp điểm năm 2021. Qua đó tiếp tục phát huy và duy trình những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, từng bước cải thiện những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế  trong năm 2022.

 

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa hành chính

 

 

Theo đó các nội dung cần được cải thiện bao gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Năm 2021, tiêu chí hiện đại hóa hành chính trong cải cách hành chính của Sở Y tế Lạng Sơn đạt 14,1/16 điểm. Trong đó công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan đơn vị mới chỉ đạt 4/5,5 điểm do tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  thuộc phạm vi quản lý của Sở, từ cấp xã đến cấp tỉnh được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Ngoài ra công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích cũng chưa đạt tỷ lệ theo quy định, trong năm 2021 mới chỉ đạt 1,2/1,5 điểm.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, trong đó, mức độ 3 và mức độ 4 được thực hiện trên môi trường mạng.

Với mức độ 3, người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Với mức độ 4: người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Việc nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất kỳ đâu có kết nối internet. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ có thể theo dõi, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ đối với đơn vị tiếp nhận. Vì vậy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 giúp giảm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC. 

Trong thời gian qua hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, còn chưa cao. Để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Y tế khuyến khích Quý cơ quan, đơn vị, các các nhân đẩy mạnh triển khai thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

          Tính đến thời điểm hiện tại có tổng số hơn 90 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4, thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của Sở Y tế thực hiện theo cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm, 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giám định y khoa, 29 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mỹ phẩm, 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trang thiết bị và 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế dự phòng. Trong thời gian tới, Sở Y tế Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin  và Truyền thông rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, đặc biệt là hiện đại hóa hành chính.

Minh Mạnh- TT KSBT