Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nhìn lại công tác cải cách hành chính năm 2021

Công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tiếp tục được Sở Y tế Lạng Sơn quan tâm chú trọng thực hiện từ đầu năm, coi đó là một trong những nội dung công tác xuyên suốt trong năm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị trong toàn ngành, thực hiện thắng lợi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.         

 

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn

 

 

Để thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả, Sở Y tế Lạng Sơn đã chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh, công bố chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định s 1325/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Ngoài ra Sở Y tế Lạng Sơn cũng đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị y tế; Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn... trên cơ sở đó tạo ra hành lang để Sở Y tế cũng như các đơn vị tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời cũng là hiệu quả công tác phục vụ nhân dân.

 

Chính vì vậy, trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, yêu cầu mỗi các cán bộ công chức, viên chức với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kỷ luật kỷ cương hành chính, quan tâm xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thông tin, báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện TTHC lên cấp trên để đề ra biện pháp tháo gỡ phù hợp.

 

Công tác kiểm tra công tác CCHC cũng được Sở Y tế thực hiện nghiêm túc, trong năm 2021 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra 17/23 đơn vị trực thuộc,đạt 121% kế hoạch năm. Qua kiểm tra đã đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhằm nhân cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành.

 

Thời điểm hiện tại có tổng số 148 TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế. Trong đó47 TTHC mức độ 3, 47 TTHC mức độ 4 chiếm 63,5%. Tất cả hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đều là hồ sơ trực tuyến (100%). Từ đầu năm đến 31/10/2021 Sở Y tế Lạng Sơn đã tổ chức tiếp nhận 1.321 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.177 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết đúng hạn và trước hạn, còn lại 144 hồ sơ đang tiến hành giải quyết trong hạn, không có hồ sơ chậm hạn. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn chiếm 97,6% tổng số hồ sơ đã được giải quyết.

 

Để thuận tiện cho tổ chức và cá nhân tiếp cận thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được cập nhật và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết công khai tại đơn vị trực thuộc Sở Y tế cũng như tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, cổng Dịch vụ công trực tuyến, thuận lợi cho người dân có thể tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến.

 

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2021, Sở Y tế Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính trong năm 2022. Trong đó tập trung vào đổi mới công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Y tế liên quan đến thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi nhất.

 

Minh Mạnh – TT KSBT