Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

9. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế (số 50, đường  Đinh Tiên Hoàng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn). Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần;

Bước 2. “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” kiểm tra hồ sơ. Hướng dẫn, yêu cầu hoàn chỉnh khi hồ sơ chưa đầy đủ. Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả khi hồ sơ đầy đủ;

Bước 3. Cá nhân đến nhận kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp Hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

- Giấy xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế qui định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm chụp trong vòng (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.    

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Lạng Sơn.

- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Lạng Sơn

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề dược

h) Phí, Lệ phí:

- Phí  thẩm định: 500.000đồng/lần

- Lệ phí: Không

(Quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

-  Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Phụ lục 1 - Mẫu số 1a /ĐĐN-CC);

- Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp (Mẫu số 3/GXN).

(Quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013  của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Luật Dược và Nghị định  số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

 Nghị định số 89/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013  của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

 

 

 

                        Phụ lục 1:                                                                                Mẫu số 1a/ĐĐN-CC

Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013  của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ......[1]......., ngày…... tháng …. năm  20.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ................................[2].........................................

 

     Họ và tên: ...................................................................................................             

  Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………

………………………...............................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................

 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:....... ……………Ngàycấp…………Nơi cấp:…………………….

Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): ............................. …

Văn bằng chuyên môn: ...........................................................

Đã có thời gian  thực hành tại cơ sở dược…………………………

Từ ngày …..……….............……….đến ngày…….………..…………

Đơn vị công tác cuối cùng…………………………………………….

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các hình thức tổ chức kinh doanh sau [3]:

 

1

Doanh nghiệp sản xuất thuốc

 

2

Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

3

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

4

Doanh nghiệp bán buôn thuốc

 

5

Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

6

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

7

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

8

Nhà thuốc

 

9

Quầy thuốc

 

10

Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

 

11

Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

12

Tủ thuốc trạm y tế

 

13

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

 

14

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

 

15

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

 

16

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế

 

17

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế

 

 

……

 

 

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược  và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

- Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề;

- Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh;

-  Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

 

.................., ngày      tháng     năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên

 

 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

         

1.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

2.

Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định [4]

3.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp)

4.

Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

5.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

6.

Hai ảnh 04cm x 06cm

 

 

 

 

 

                                                                                           Mẫu số 3/GXN

Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013  của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

Tên đơn vị.................................... Xác nhận: 

 

ông/bà..........................................................................................

Thường trú tại.....................................................................

Chức ..............................vụ...........................................................

Đã có thời gian công tác tại...................................................................

Nhiệm vụ được phân công:................................................................    

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

 Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

 

 

….., ngày      tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Địa danh

[2] Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

[3] Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.

 

[4] Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ Chuyên tu nếu chỉ đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần có xác nhận thời gian thực hành.