Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi năm 2014

Căn cứ Công điện số 447/CĐ- TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch sởi; Thông báo số 174/TB – VPCP ngày 24/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp phòng, chống dịch sởi;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ – BYT ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2014; Chỉ thị 03/CT – BYT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch sởi và triển khai kế hoạch tiêm vac xin phòng sởi, tiêm vét vac xin sởi;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH – UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2014 của tỉnh Lạng Sơn; Thông báo kết luận số 101/TB – UBND ngày 29/4/2014 của Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về cuộc họp báo cáo tình hình dịch sởi trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ- SYT, ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi năm 2014;

          Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi tại các Phòng Y tế và các Trung tâm y tế huyện, thành phố năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích kiểm tra:

          a) Đánh giá về công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành của Phòng Y tế và Trung tâm y tế các huyện, thành phố trong phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi;

          b) Đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi;

          c) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các văn bản quy phạm và văn bản chỉ đạo về phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi;

2. Phương pháp kiểm tra:

          a) Kiểm tra trực tiếp việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế; việc tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi;

          b) Kiểm tra cơ sở vất chất, trang thiết bị chuyên môn cho phòng chống dịch;

          II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. mới nổi của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

 - Công tác tham mưu trong việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm, kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2014, kế hoạch và xây dựng văn bản chỉ đạo phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi.

- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch nguy hiểm, mới nổi.

- Công tác đảm bảo kinh phí phòng chống dịch,..

2. Công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong phòng chống dịch:

2.1 Công tác giám sát và báo cáo dịch

- Thực hiện việc giám sát và phòng chống dịch;

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại đơn vị;

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị cho phòng chống dịch;

- Công tác báo dịch và sử dụng phầm mềm báo dịch.

2.2 Công tác tổ chức tiêm vac xin phòng sởi và tiêm vét sởi

- Kế hoạch thực hiện của đơn vị;

- Kết quả thực hiện của đơn vị.

2.3 Củng cố cơ sở điều trị:

- Kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân và chống lây chéo trong bệnh viện;

- Chuẩn bị thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh.

- Tập huấn các hướng dẫn chuyên môn về cấp cứu, điều trị tại đơn vị và  hướng dẫn các trạm y tế xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

2.4  Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông năm 2014;

- Tổ chức việc truyền thông đối với các dịch bệnh nguy hiểm;

- Kết quả  thực hiện.

2.5 Công tác phối hợp liên ngành

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sởi.

- Phối hợp với các ngành liên quan trong phòng chống dịch bệnh;

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: Phòng Y tế và  Trung tâm y tế các huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Địa điểm: tại Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

3. Thời gian kiểm tra: từ ngày 07/5 đến 15/5/2014;

          IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:

- Sau khi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra xây dựng báo cáo gửi Sở Y tế và các đơn vị được kiểm tra;

- Thông báo thời gian hậu kiểm đối với các đơn vị chưa đạt yêu cầu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị có thành phần trong Đoàn kiểm tra bố trí cán bộ, thời gian tham gia đầy đủ lịch kiểm tra;

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra họp vào 10h00 sáng 06/5/2014 để phân công nhiệm vụ cụ thể;

3. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các nội dung, tài liệu và cử cán bộ chịu trách nhiệm các nội dung kiểm tra để làm việc với Đoàn;

4. Văn phòng Sở Y tế bố trí xe để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.