Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định phê duyệt kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2014

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp

dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng có mức sinh cao

và vùng khó khăn năm 2014