Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

                                               QUYẾT ĐỊNH

          Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của  Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược ngoài công lập,  

 

                                        QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 47/SYT-GPHĐ ngày 13/12/2012 của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình tại địa chỉ: Số 63, tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Lý Thị Noi;

Số chứng chỉ hành nghề: 000135/LS-CCHN  do Sở Y tế Lạng Sơn cấp.

Điều 2. Lý do thu hồi giấy phép: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đơn xin chấm dứt hoạt động của phòng khám.

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày 15/4/2014 và có trách nhiệm nộp lại bản gốc giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh về Sở Y tế trước ngày 23/4/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.