Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Alt text

Quyết định Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Alt text

Xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 11/7/2017, Sở Y tế đã có Công văn số 883/SYT-KHTC chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 .

(Công văn số 883/SYT-KHTC và biểu tổng hợp được gửi kèm qua eOffice) 

Subscribe to Thanh tra, kiểm tra