Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 19 January 2018

Thông tin liên hệ:  Hoàng Văn Từ, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3812258; Địa chỉ email: hvantu@langson.gov.vn