Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
08-12-2021 CÔNG BỐ CƠ SR ĐỦ ĐIỀU KIÊN TIÊM CHỦNG- PHÒNG KHÁM KIM LINH
131/CV-BV 12-03-2021 Bệnh viện Phục hồi chức năng - Cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
02/TB-TTTCNL 31-12-2020 Trung tâm Tiêm chủng Ngọc Lan - Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
246/CV-TTYT 25-12-2020 TTYT huyện Chi Lăng - bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
23-12-2020 PKĐK Trường Sinh - Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
43/TB-TTYT 22-12-2020 Văn Lãng - Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
185/BVP-TCHC 30-11-2020 Bệnh viện Phổi - Bổ sung danh sách người hành nghề KBCB
185/BVP-TCHC 30-11-2020 Bệnh viện Phổi - Bổ sung danh sách người hành nghề KBCB
1105/BVĐK-TCCB 16-11-2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Danh sách bổ sung, thay đổi danh sách người hành nghề
449/CV-BV 14-09-2020 Bệnh viện Phục hồi chức năng - Bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
10/2020/CV-PKPL 10-09-2020 PKĐK Phú Lộc - Điều chỉnh danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
443/BVĐK-TCCB 22-05-2020 Thông báo bổ sung, thay đổi danh sách người đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
207/TTr-BV 11-05-2020 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
828/SYT-NVYD 22-04-2020 Thông báo v/v điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn
811/SYT-NVYD 22-04-2020 Thông báo điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Lộc Bình
803/SYT-NVYD 20-04-2020 Thông báo điều chỉnh nhân lực phòng khám Đa khoa Lạng Sơn
1182/QĐ-SYT 15-04-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Đặng Quang Vinh)
1180/QĐ-SYT 14-04-2020 QĐ v/v điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
03/PKĐKLS 13-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Lạng Sơn
66 /CV - TTYT 13-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Chi Lăng
285/BVĐK-TCCB 10-04-2020 Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều chỉnh danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
731/SYT-QLHN 10-04-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
46/BC-BV 10-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại BV YHCT tỉnh Lạng Sơn
732/SYT-QLHN 10-04-2020 V/v điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK TT Lạng Sơn)
726 /SYT-QLHN 09-04-2020 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Minh Tuyết)
67/CV-TTYT 09-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Tràng Định
77/TTYT-KHNV 08-04-2020 Danh sách người hành nghề tại TTYT huyện Văn Quan
18/BC-BX 08-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn
173/TTYT-TCHC 06-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TYT huyện Bắc Sơn
657/SYT-QLHN 03-04-2020 V/v bổ sung nhân lực của cơ sở khám, chữa bệnh (Phòng Xét nghiệm_Bs Huyền)
656 /SYT-QLHN 03-04-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Xứ Lạng)
1137/QĐ-SYT 03-04-2020 QĐ v/v điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Hà _RHM)
05/CV-BX 01-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh xá Quân y 50
46/CV-YT 01-04-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện Cao Lộc
11/2020/CV-PKPL 30-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Phú Lộc (Cập nhật lần 2)
130/CV-BV 27-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
579 /SYT-QLHN 26-03-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
23/CV-PKTS 25-03-2020 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Trường sinh (Đăng Lần 2)
555/SYT-QLHN 25-03-2020 V/v điều chỉnh danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
59/CV-TTYT 25-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT Thành phố
556 /SYT-QLHN 25-03-2020 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PK Răng hàm mặt_BS Hoàng Văn Huấn)
61 /CV-TTYT 23-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập
520/SYT-QLHN 23-03-2020 V/v rà soát và đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế
981/QĐ-SYT 23-03-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Lương Văn Hiến)
499/SYT-QLHN 20-03-2020 V/v điều chỉnh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
966 /QĐ-SYT 20-03-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 03 năm 2020
Số: 950/QĐ-SYT 17-03-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Lý Thanh Sơn_Dịch vụ kính thuốc)
477 /SYT-QLHN 17-03-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội Medic)
73/TTYT-TCHC 13-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng
103/TTYT-TCHC 13-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Lộc Bình
66/BC-TTYT 13-03-2020 Danh sách người đăng ký hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Bình Gia
40/BVP - TCHC 13-03-2020 Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn
06/CV-PK 12-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Hà Nội Medic
08/2020/CV-PKPL 12-03-2020 Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Phú Lộc
180/BVĐK-TCCB 12-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng sơn
59/CV-TTYT 12-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Văn Lãng
859/QĐ-SYT 11-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Chi Lăng)
20/CV-PKTS 11-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Đa khoa Trường Sinh
860/QĐ-SYT 11-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Minh Tuyết)
08 CV/PKĐKBS 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn
841/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
839 /QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lạng Sơn)
45/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn
842/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128 A Phai vệ)
47/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Lộc Bình
41/CT-CV 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa 128A Phai Vệ
840/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
03/2020/CV-PKĐKQTNL 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan
844/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK trung tâm)
843/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
46/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Chi Lăng
400/SYT-QLHN 09-03-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
Tổng hợp danh sách 09-03-2020 Tổng hợp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập (file excel)
07/PKĐKXL 09-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng
365/SYT-QLHN 04-03-2020 V/v bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
373/SYT-QLHN 04-03-2020 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK 12A Phai Vệ)
634/QĐ-SYT 02-03-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 01 năm 2020
528 /QĐ-SYT 25-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trạm Y tế xã Bắc Quỳnh (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn)
289 /SYT-QLHN 24-02-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Quốc tế Ngọc Lan)
255/SYT-QLHN 20-02-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK TT Lạng Sơn )
246 /SYT-QLHN 20-02-2020 V/v Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Cơ sở dịch vụ chăm sóc răng miệng_ Bình Gia)
406/QĐ-SYT 20-02-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 02 năm 2020
247 /SYT-QLHN 20-02-2020 V/v Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
240 /SYT-QLHN 19-02-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ((PKĐK Trường Sinh)
308/QĐ-SYT 19-02-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phạm Duy Khương)
207 /SYT-QLHN 14-02-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh xá Công an tỉnh)
213 /QĐ-SYT 12-02-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan) (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan)
212 /QĐ-SYT 12-02-2020 QĐ v/v cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn (PKĐK Xứ Lạng_Da liễu)
162 /SYT-QLHN 10-02-2020 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PK 128A)
145 /QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđược tiếp tục hoạt động chuyên môn (PKĐK Phú Lộc_Sản phụ khoa)
146 /QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các Trạm Y tế xã
143/QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trạm Y tế xã Thiện Tân (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng)
138 /SYT-QLHN 07-02-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)
142 /QĐ-SYT 06-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng)
141/QĐ-SYT 06-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình)
103 /QĐ-SYT 22-01-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 01 năm 2020
97 /QĐ-SYT 21-01-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS_Đặng Minh Kim)
98 /QĐ-SYT 21-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ lạng_PK CK Nhi)
82/SYT-QLHN 20-01-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà nội MEDIC)
84/SYT-QLHN 20-01-2020 V/v điều chỉnh thời gian làm việc của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)