Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1847/QĐ-SYT 29-11-2023 Quyết định Về việccấpGiấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); “Thựchành tốt phân phối thuốc” (GDP);Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 24 năm 2023
1829/QĐ-SYT 23-11-2023 Quyết định Về việccấpGiấy chứng nhậnđạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 23 năm 2023
1830/QĐ-SYT 23-11-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
14-11-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
1810/QĐ-SYT 13-11-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 22 năm 2023
1809/QĐ-SYT 10-11-2023 Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
1805/QĐ-SYT 09-11-2023 Quyết định Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 14 năm 2023
1806/QĐ-SYT 09-11-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 21 năm 2023
31-10-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
31-10-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
1759/QĐ-SYT 25-10-2023 Quyết định về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 13 năm 2023
1756/QĐ-SYT 24-10-2023 Quyết định ề việccấpGiấy chứng nhậnđạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 20 năm 2023
1755/QĐ-SYT 24-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1751/QĐ-SYT 23-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1752/QĐ-SYT 23-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1720/QĐ-SYT 11-10-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược đợt 12 năm 2023
1719/QĐ-SYT 11-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1718/QĐ-SYT 11-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1689/QĐ-SYT 06-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1687/QĐ-SYT 05-10-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 19 năm 2023
03-10-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
02-10-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
25-09-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
1663/QĐ-SYT 25-09-2023 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 11 năm 2023
1641/QĐ-SYT 18-09-2023 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 10 năm 2023
1636/QĐ-SYT 15-09-2023 Quyết định Về việccấpGiấy chứng nhậnđạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 18 năm 2023
11-09-2023 Danh sách người được cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc"
1630/QĐ-SYT 11-09-2023 Quyết định Về việccấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP )đợt 17 năm2023
1949/SYT-NVYD 28-08-2023 Chuyển địa điểm kinh doanh thuốc tạm thời
1589/QĐ-SYT 24-08-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1587/QĐ-SYT 23-08-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
23-08-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
23-08-2023 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc
1547/QĐ-SYT 08-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1537/QĐ-SYT 04-08-2023 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 08 năm 2023
1383/QĐ-SYT 31-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1378/QĐ-SYT 28-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
27-07-2023 Danh sách người được cấp thẻ "Giới thiệu thuốc"
27-07-2023 Danh sách người được cấp thẻ "Giới thiệu thuốc"
1376/QĐ-SYT 27-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP);Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược"
1362/QĐ-SYT 24-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
1348/SYT-NVYD 21-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
1353/QĐ-SYT 21-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1347/QĐ-SYT 21-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1341/QĐ-SYT 20-07-2023 Quyết định Về việccấpGiấy chứng nhậnđạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược ”đợt 1 5năm 2023
1345/QĐ-SYT 20-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1342/QĐ-SYT 20-07-2023 Quyết định Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 07 năm2023
17-07-2023 Danh sách người được cấp CCHN Dược
17-07-2023 Danh sách người được cấp CCHN Dược
17-07-2023 Báo cáo danh sách người hành nghề chuyên môn tại cơ sở
17-07-2023 Danh người được cấp CCHN Dược
1323/QĐ-SYT 10-07-2023 Về việc cấp, điều chỉnh chứng hỉ hành nghề dược đợt 06 năm 2023
10-07-2023 Danh sách người được cấp thẻ "Giới thiệu thuốc"
1316/QĐ-SYT 07-07-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1258/QĐ-SYT 26-06-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt ”Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1251/QĐ-SYT 20-06-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược"
1237/QĐ-SYT 14-06-2023 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợ t05 năm 2023
1126/QĐ-SYT 01-06-2023 Quyết định Về việccấpGiấy chứng nhậnđạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 13 năm 2023
1121/QĐ-SYT 31-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1120/QĐ-SYT 31-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1122/QĐ-SYT 31-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1101/QĐ-SYT 24-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1096/QĐ-SYT 23-05-2023 Quyết định ề việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1097/QĐ-SYT 23-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1085/QĐ-SYT 18-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1065/QĐ-SYT 15-05-2023 Quyết định Về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 11 năm 2023
1051/QĐ-SYT 11-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1052/QĐ-SYT 11-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1037/QĐ-SYT 05-05-2023 Quyết định Về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 10 năm 2023
1035/QĐ-SYT 04-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1034/QĐ-SYT 04-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1033/QĐ-SYT 04-05-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
1030/QĐ-SYT 28-04-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP);Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 09 năm 2023
908/QĐ-SYT 21-04-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP);Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 08 năm 2023
851/QĐ-SYT 20-04-2023 Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 06 năm 2023
898/QĐ-SYT 18-04-2023 Quyết định Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 3 năm 2023
899/QĐ-SYT 18-04-2023 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP);Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 07 năm 2023
881/QĐ-SYT 17-04-2023 Quyết định Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
873/SYT-NVYD 14-04-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
851/QĐ-SYT 13-04-2023 Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 06 năm 2023
852/QĐ-SYT 07-04-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
833/QĐ-SYT 29-03-2023 Thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
834/QĐ-SYT 29-03-2023 Thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
656/QĐ-SYT 16-03-2023 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược thu hồ iChứng chỉ hành nghề dược
657/QĐ-SYT 16-03-2023 Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
654/QDD-SYT 16-03-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP); Điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 04 năm 2023
494/SYT-NVYD 13-03-2023 Thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
637/QĐ-SYT 10-03-2023 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 03 năm 2023
602/QĐ-SYT 15-02-2023 điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược
603/QĐ-SYT 15-02-2023 thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
595/QĐ-SYT 10-02-2023 Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 02 năm 2023
572/QĐ-SYT 02-02-2023 thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
166/QĐ-SYT 18-01-2023 Thu hồi Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
162/QĐ-SYT 18-01-2023 Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”đợt 01 năm 2023
165/QĐ-SYT 18-01-2023 Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 01 năm 2023
29-12-2022 Danh sách cơ sở đánh giá duy trì đáp ứng GPP năm 2023
26-12-2022 Danh sách người thực hành chuyên môn về dược năm 2022
26-11-2021 DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ GPP NĂM 2022
23-07-2021 Thông báo danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề dược đến ngày 23.7.2021
01-06-2021 Danh sách người hành nghề Dược