KẾ HOẠCH

 

Kiểm tra công tác đảm bảo thuốc, vật tư y tế, vị thuốc y học cổ truyền

tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập năm 2014

 

 
   

 

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-SYT ngày 16/01/2014 của Sở Y tế về việc chương trình làm việc năm 2014;

          Để phục vụ công tác quản lý cung ứng thuốc, vật tư y tế (VTYT), vị thuốc y học cổ truyền (YHCT) trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện như­ sau:

          1. Mục đích:

- Kiểm tra việc thực hiện mua thuốc, VTYT, vị thuốc YHCT tại đơn vị;

- Kiểm tra công tác xuất nhập, bảo quản, sử dụng thuốc, VTYT, vị thuốc YHCT tại đơn vị (Đối với Trung tâm y tế bao gồm cả Trạm y tế xã, Phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV); 

- Kiểm tra việc thanh quyết toán tiền mua thuốc, VTYT, vị thuốc YHCT với  Bảo hiểm xã hội (BHXH) và với các nhà cung ứng.

          2. Yêu cầu:

          - Việc kiểm tra phải đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực tế, trên cơ sở kiểm kê thực tế và số liệu theo dõi trên sổ sách;

- Qua kiểm tra phát hiện những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thực hiện tại đơn vị và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo đủ thuốc, VTYT phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh;

- Phối hợp giữa tự kiểm tra của đơn vị  và kiểm tra, phúc tra của Sở Y tế.

3. Nội dung kiểm tra:  

          3.1. Kiểm tra việc thực hiện mua thuốc, VTYT, vị thuốc YHCT:

- Thực hiện thủ tục mua bán, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua bán thuốc, VTYT, vị thuốc YHCT theo kế hoạch đấu thầu năm 2013; So sánh số lượng hợp đồng và số lượng thực mua từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết 30/4/2014;

- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân. Nêu rõ những mặt hàng, những nhà thầu chưa cung ứng, cung ứng chậm hoặc nhà thầu cung ứng không đúng mặt hàng đã trúng thầu...theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký;

- Việc dự trù của các khoa phòng, các trạm y tế, PKĐKKV và việc đảm bảo theo dự trù của đơn vị;

3.2. Kiểm tra công tác xuất nhập, bảo quản, sử dụng

- Kiểm tra thủ tục nhập, xuất, sổ sách (máy tính) theo dõi tại khoa Dược, các kho cấp phát, các trạm y tế, PKĐKKV;

- Kiếm tra báo cáo sử dụng của khoa Dược, trạm y tế, PKĐKKV theo quy định;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản thuốc (theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”), việc theo dõi chất lượng thuốc trong quá trình bảo quản, sử dụng. Nêu rõ những loại thuốc nghi ngờ giảm chất lượng trong quá trình bảo quản, kém hiệu quả trong điều trị;

- Công tác đảm bảo thuốc tại trạm y tế xã, PKĐKKV theo danh mục thuốc đã xây dựng;

3.2. Tình hình thanh quyết toán :

- Tình hình tạm ứng, thanh quyết toán với BHXH.

- Tình hình thanh quyết toán với các nhà cung ứng thuốc, VTYT

4. Cách thức tiến hành kiểm tra:

- Các đơn vị tổ chức tự kiểm tra theo các nội dung nêu trên;

- Trung tâm Y tế huyện kiểm tra tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, PKĐKKV thuộc đơn vị quản lý;

- Sở Y tế kiểm tra trực tiếp hoặc phúc tra tại một số đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện:

6.1. Các Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện

- Thành lập đoàn kiểm tra gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách Dược, Thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, đại diện khoa dược, đại diện phòng kế hoạch, kế toán…

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, hoàn chỉnh báo cáo theo đề cương hướng dẫn (gửi kèm kế hoạch này) gửi về Sở Y tế  trước ngày 30/5/2014.

- Bố trí các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Y tế theo lịch thông báo.

6.2. Các phòng chuyên môn Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm-mỹ phẩm, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh

- Phòng Nghiệp vụ Dược chủ trì, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra của Sở y tế. Chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra.

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Sở và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

- Văn phòng Sở Y tế bố trí phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra của Sở y tế;

- Phòng Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí và thanh toán chế độ theo quy định hiện hành.