UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/GM-SYT

Lạng Sơn, ngày 18  tháng  3 năm 2014

 

GIẤY MỜI

Tham dự Mit tinh phát động “Chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A( H7N9), ( H5N1) lây sang người” tại tỉnh Lạng Sơn.

 

 
   

 

 

 

Sở Y tế trân trọng kính mời: Các đơn vị trực thuộc Sở y tế

Tới dự Lễ Mít tinh phát động “Chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây sang người A( H7N9), ( H5N1)” tại tỉnh Lạng Sơn.

1. Thành phần, thời gian, địa điểm:

  - Thành phần: Đại diện lãnh đạo đơn vị ;

  - Thời gian: từ 7 giờ 30 phút  ngày 22 tháng 3 năm 2014 (Thứ Bảy);

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

2. Lực lượng tham gia buổi Mít tinh và diễu hành:

2.1.Tham gia Mít tinh:

- Trường Cao Đẳng Y tế Lạng Sơn, cử 500 em học sinh sinh viên tham gia buổi Mit tinh;

- Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, cử 110 cán bộ viên chức tham gia buổi Mit tinh.

2.2. Tham gia đoàn Diễu hành:

  - Ô tô:  Xe ô tô cứu thương của 11 TTYT huyện, thành phố;

  - Xe máy (50 xe):

+ Bệnh viện đa khoa: 30 xe, 60 người;

+ Bệnh viện YHCT: 10 xe, 20 người;

+ Trường CĐYT: 10 xe, 20 người.

Để buổi Lễ Mit tinh phát động “Chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A( H7N9), ( H5N1) lây sang người” tại tỉnh Lạng Sơn thành công, Sở Y tế đề nghị các đơn vị đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Hoàng Văn Tạo