Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp

dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng có mức sinh cao

và vùng khó khăn năm 2014