Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch công tác y tế năm 2012, ngày 28/01/2013 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-SYT Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế năm 2013

Chi tiết tại file đính kèm