Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm (hiện hành)
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm (hiện hành)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng (hiện hành)
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh, cho phép người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh (Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính phê duyệt kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường (hiện hành)
Thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa