Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v triển khai Quyết định 2002/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

 

 

 Công văn Số: 483/ SYT- NVY ngày 13 tháng 6 năm 2014  của Sở Y tế Lạng Sơn

V/v triển khai Quyết định 2002/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế .