Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông tư liên tịch số 36/TT-BYT-BTC và Thông tư số 37/TT-BYT của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc

Thông tư liên tịch số 36/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc