Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 11 năm 2013

UBND TỈNH LẠNGSƠN

SỞ Y TẾ

 

Số: 470/SYT-PC

V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 11 năm 2013       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
   

 

Lạng Sơn, ngày 18   tháng 7 năm 2013

                                      

 

 

Kính gửi:

                - Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh;

                                   -  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

                                   -  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

                                   - Phòng Y tế các huyện, thành phố.

 

 

 

Thực hiện công văn số 3798/BYT-TT-KT ngày 24/6/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 11 năm 2013.

Căn cứ vào Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú ( gọi tắt là Thông tư số 30/2011/TT-BYT). Để triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú thống nhất và kịp thời, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tải thông tư số 30/2011/TT-BYT trên mạng Internet về tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức nắm rõ các quy định cụ thể như sau:

1. Về đối tượng xét tặng

1. Thầy thuốc làm công tác khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, phòng chống dịch, bệnh và quản lý y tế tại các đơn vị, cơ sở y tế nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về y tế từ trung ương đến cơ sở và y tế ngành, các bệnh viện tư nhân và doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tư nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

2. Thầy thuốc làm công tác đào tạo, có thời gian chủ yếu trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại cơ sở thực hành, có nguyện vọng, được đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý, đạt các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này và chưa tham gia xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

3. Thầy thuốc đã nghỉ hưu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này tính đến thời điểm xét tặng.

2. Về tiêu chuẩn xét tặng:

* Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, tuân thủ pháp luật, không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

2. Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng. Trong đó, phải đạt được các điều kiện sau:

a) Đã được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú ít nhất 06 năm.

b) Sau khi được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, phải đạt một trong các hình thức khen thưởng sau:

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba hoặc tương đương trở lên. Huân chương tương đương trở lên chỉ áp dụng đối với các thầy thuốc công tác trong lực lượng vũ trang đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba trở lên.

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 01 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh.

c) Có thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học:

Chủ trì một trong các phát minh hoặc sáng chế hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc chuyên ngành y, dược đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc Nhà nước nghiệm thu, công nhận trong thời gian sau khi được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

3. Thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế:

a) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế từ 20 năm trở lên.

b) Đối với cán bộ làm công tác quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có ít nhất 15 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế.

* Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, tuân thủ pháp luật, không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

2. Có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm. Trong đó, phải đạt được các điều kiện sau:

a) Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 05 năm liên tục và ít nhất 01 Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh về thành tích chuyên môn, quản lý y tế.

b) Có thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học:

- Thầy thuốc trình độ từ đại học trở lên phải chủ trì phát minh, sáng chế hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận hoặc là thư ký đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ, tỉnh nghiệm thu, công nhận.

- Thầy thuốc trình độ trung cấp, cao đẳng phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận.

3. Thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế:

a) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế trong ngành từ 15 năm trở lên.

b) Đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có ít nhất 10 năm trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

         3. Về Hội đồng xét tặng danh  hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

3. 1. Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT

Tại các đơn vị thành lập Hội đồng cấp cơ sở và phải có ít nhất 09 thành viên trong đó:

-  Thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch Công đoàn đơn vị là Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các uỷ viên Hội đồng là các Phó Thủ trưởng đơn vị, Trưởng một số khoa, phòng bộ phận trực thuộc, một số Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (nếu có).

* Lưu ý: các đơn vị không đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở, thì sẽ tổ chức xét tặng tại Hội đồng mở rộng của Sở Y tế.

 Hội đồng mở rộng của Sở Y tế, thành phần gồm:

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế là Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các uỷ viên Hội đồng là Trưởng một số phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, một số Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (nếu có).

3.2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Tổ chức việc xét tặng ở cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, thời gian và theo đúng các quy định của pháp luật; xét chọn và đề nghị lên Hội đồng cấp trên danh sách những cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số và bỏ phiếu kín; Hội đồng các cấp không xem xét đối với các trường hợp khai không đúng quy định, hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, gửi hồ sơ không đúng thời hạn.

          Lưu ý: Chỉ những thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên của Hội đồng theo Quyết định thành lập mới được đề nghị lên Hội đồng cấp trên xem xét, nghĩa là tỷ lệ phiếu tín nhiệm phải tính trên tổng số thành viên Hội đồng trong Quyết định (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu).

          4. Quy trình xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

          Các bước chuẩn bị được quy Định cụ thể tại chương IV Thông tư số 30/TT-BYT NGÀY 30/11/2011 của Bộ Y tê.

5. Hồ sơ xét tặng:

Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới trình Hội đồng cấp trên (04 bộ đóng dấu đỏ)  hồ sơ không được đóng thành quyển, gồm:

- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

- Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

- Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

- Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.  

- Quyết định thành lập Hội đồng cấp dưới.

- Bản thành tích cá nhân không quá 05 trang, phải là bản đánh máy, dán ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng trở lại) có dấu giáp lai bổ sung 02 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ phía sau ảnh không đóng dấu giáp lai. Bản thành tích cá nhân phải có xác nhận của thủ trưởng trực tiếp (ký tên, đóng dấu). Phần khai các hình thức khen thưởng đã đạt phải ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định khen thưởng.

- Các thành tích về nghiên cứu khoa học phải kèm theo bản sao hợp pháp Biên bản nghiệm thu của Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc Bằng sáng chế.

- Bản gốc xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với mỗi thầy thuốc. (Các biểu trên kèm theo tại thông tư số 30/2011/TT-BYT)

6. Thời gian gửi hồ sơ về Sở Y tế:

         Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú yêu cầu các đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 25/8/2013, để trình Hội đồng cấp tỉnh nếu đơn vị nào gửi sau thời gian trên thì Sở Y tế sẽ không xem xét.

Đề nghị các đơn rà soát các cán bộ nghỉ hưu trước đó công tác ở đơn vị mình nếu đủ điều kiện thì xét tặng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Pháp chế - Sở Y tế, điện thoại 0253.886.188 để được hướng dẫn kịp thời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nơi nhận:

- Như Kg (T/h);

- Lãnh đạo Sở;                                                          

- Lưu: VT,PC.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                     (đã ký)

 

 

 

 

Hà Thị Kim Tuyến