Skip to main content

Lãnh đạo sở

Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 9 April 2018
Thông tin về Lãnh đạo Sở Y tế   

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Số điện thoại

Email

Nguyễn Thế Toàn

Giám đốc

(0205) 3812 731

nttoan@langson.gov.vn

Triệu Cao Tấn

Phó Giám đốc

(0205) 3812 948

tctan@langson.gov.vn

Phan Lạc Hoài Thanh 

Phó Giám đốc  (0205) 3812 362

plhthanh@langson.gov.vn

Phạm Thị Nhàn Chủ tịch Công đoàn ngành  (0205) 3812 086 ptnhan@langson.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tùng 

Phó Giám đốc 

(0205) 3815 298 nntung@langson.gov.vn

Thông tin Trưởng phòng chuyên môn Sở Y tế 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Văn Từ

 Chánh Văn phòng

3814 819

Hoàng Văn Tiến

 Chánh Thanh tra

3818 658

Lương Văn Tiến 

 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

3812 069

Lưu Tiến Chung

 Kế toán trưởng 

3812 418

Trần Hoàng Lộc

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

3815 963

Hoàng Thị Kim Đào

 Trưởng phòng QLHN Y - Dược ngoài công lập

3814 879

Trương Thị Hằng

 Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

3811 049

Phạm Đức Cơ

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

3812 524

Bùi Thị Mẫn 

Phó Chánh Văn phòng 

3819 989

Hoàng Thị Hiếu 

Phó Chánh Văn phòng 

3812 418

Lương Thị Hiệp

Phó Chánh thanh tra

3812 113

Vũ Thị Hồng Thuý

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3814 197

Đinh Nam Tước

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3886 188

Nguyễn Sơn Hiếu

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y

3812 524

Nguyễn Thị Minh Diệp

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y

3812 524

Đỗ Thị Vui

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

3812 347