Skip to main content

Công bố kết quả nghiên cứu 02 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh do Sở Y tế chủ trì thực hiện

 

Chiều ngày 15/05/2020, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu 02 đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bảo tồn gen cây dược liệu và quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do ông Nguyễn Thế Toàn  – Giám đốc sở Y tế làm chủ nhiệm đề tài, và đề tài "Triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do ông Phan Lạc Hoài Thanh  Phó giám đốc Sở Y tế làm chủ nhiệm đề tài.