QUYẾT ĐỊNH

          Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của  Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược ngoài công lập,  

 

                                        QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 47/SYT-GPHĐ ngày 13/12/2012 của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình tại địa chỉ: Số 63, tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Lý Thị Noi;

Số chứng chỉ hành nghề: 000135/LS-CCHN  do Sở Y tế Lạng Sơn cấp.

Điều 2. Lý do thu hồi giấy phép: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đơn xin chấm dứt hoạt động của phòng khám.

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày 15/4/2014 và có trách nhiệm nộp lại bản gốc giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh về Sở Y tế trước ngày 23/4/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.